Informacje dla Wierzyciela

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i odzyskać należne świadczenie?

Wierzyciel chcąc wyegzekwować swoje należności przez Komornika powinien złożyć WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI załączając TYTUŁ WYKONAWCZY.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.


TYTUŁ EGZEKUCYJNY + KLAUZULA WYKONALNOŚCI = TYTUŁ WYKONAWCZY

Tytuł egzekucyjny
Tytułem egzekucyjnym zgodnie z przepisem art 777 kodeksu postępowania jest m. in.: orzeczenie (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) sądu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej oraz akty notarialne opisane w art 777 § 1 pkt 4-6 etc.

Klauzula wykonalności – (uprawnienie do przeprowadzenia egzekucji).
Klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd. Sąd umieszcza klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym (wyroku, postanowieniu, nakazie zapłaty etc.).Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności powinna mieć następujące brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ..... 20..... r. Sąd ..... w ...../Referendarz sądowy w Sądzie ... w ..... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ..... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

13 lipca 2016


Wniosek egzekucyjny

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Wzory wniosków znajdują się w zakładce:  Wzory wniosków

Wniosek powinien zawierać:

 1. wskazanie komornika, do którego jest składany;
 2. oznaczenie wierzyciela i dłużnika;
 3. wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować;
 4. określenie sposobów egzekucji;
 5. podpis wierzyciela;
 6. dodatkowe informacje.

Przykład - wypełnionego wniosku

13 lipca 2016


Ad. 1. wskazanie komornika, do którego jest składany wniosek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk Kancelaria IX w Warszawie

13 lipca 2016


Ad. 2. Oznaczenie wierzyciela i dłużnika

 • imię, nazwisko / nazwa firmy;
 • miejsce zamieszkania / siedziba;
 • numery identyfikacyjne  - numer PESEL/NIP/KRS/REGON,

Przykład oznaczenia wierzyciela i dłużnika we wniosku egzekucyjnym:

 • gdy dłużnik - jest osobą fizyczną

  Wierzyciel: Jan Nowak
  zam. ul. Koło 3, 00-000 Warszawa
  PESEL 70000000000, NIP 5000000

  Dłużnik: Adam Kowalski
  zam. ul. Kwadrat 6, 00-000 Warszawa
  PESEL 800000000, NIP 5000001
 • gdy dłużnik - jest osobą prawną (firma)

  Wierzyciel: ABCDEFGHI Wierzyciel Sp. z o. o.
  siedziba: ul. Trójkątna 6, 00-000 Warszawa
  NIP 5000001 REGON 1000000000 KRS 000000001

  Dłużnik: GHRTERRTWE Dłużnik Sp. z o. o.
  siedziba: ul. Sześcian 9, 00-000 Warszawa
  NIP 5000002 REGON 2000000000 KRS 000000002

Podanie wszystkich danych identyfikacyjnych tj. PESEL/NIP/KRS/REGON itd. nie jest obowiązkowe, ale zwiększa możliwości komornika.

13 lipca 2016


Ad.3. Świadczenie

Wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować dla wierzyciela
np.świadczenie pieniężne - zasądzona przez Sąd należność -  kwota wraz odsetkami  wskazanymi w tytule wykonawczym, kosztami procesu, klauzuli, etc.

13 lipca 2016


Ad. 4. Sposoby egzekucji

Wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym wskazać sposoby egzekucji -  to jest wskazać  do jakich składników majątku dłużnika komornik powinien skierować egzekucję.

Wierzyciel jest uprawniony do żądania przeprowadzenia egzekucji z następujących sposobów:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • rachunków bankowych;
 • wierzytelności;
 • ruchomości;
 • nieruchomości;
 • innych praw majątkowych.


Zalecane jest wskazanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów.

W celu podniesienia skuteczności egzekucji wierzyciel powinien udzielić informacji komornikowi dot. majątku dłużnika (np. nr. rachunku bankowego, adres nieruchomości itp.).

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika to może zgodnie z przepisem art. 801² kodeksu postępowania cywilnego zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Kancelaria Komornika posiada dostęp do systemów takich jak: Systemu Bankowego OGNIVO, Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (ekw), Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), Elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, oraz niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 

27 marca 2019


Ad. 5. Podpis wierzyciela


Pod wnioskiem egzekucyjnym należy złożyć odręczny podpis.

    W przypadku gdy wierzycielem jest:

 • osoba prawna - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS;

 • wspólnota mieszkaniowa - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z uchwałą wspólnoty (załączyć do wniosku oryginał uchwały powołującej zarząd lub jej odpis poświadczony przez notariusza).

13 lipca 2016


Ad. 6. Dodatkowe informacje

Dla prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości (mieszkania, domu, działki, garażu, etc.) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej położonych na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów właściwy jest  – Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa Aneta Jończyk.

2 stycznia 2020