Informacje dla Wierzyciela

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i odzyskać należne świadczenie?

Wierzyciel chcąc wyegzekwować swoje należności przez Komornika powinien złożyć WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI załączając TYTUŁ WYKONAWCZY.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.


TYTUŁ EGZEKUCYJNY + KLAUZULA WYKONALNOŚCI = TYTUŁ WYKONAWCZY

Tytuł egzekucyjny
Tytułem egzekucyjnym zgodnie z przepisem art 777 kodeksu postępowania jest m. in.: orzeczenie (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) sądu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej oraz akty notarialne opisane w art 777 § 1 pkt 4-6 etc.

Klauzula wykonalności – (uprawnienie do przeprowadzenia egzekucji).
Klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd. Sąd umieszcza klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym (wyroku, postanowieniu, nakazie zapłaty etc.).Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności powinna mieć następujące brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ..... 20..... r. Sąd ..... w ...../Referendarz sądowy w Sądzie ... w ..... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ..... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

13 lipca 2016


Wniosek egzekucyjny

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Wzory wniosków znajdują się w zakładce:  Wzory wniosków

Wniosek powinien zawierać:

 1. wskazanie komornika, do którego jest składany;
 2. oznaczenie wierzyciela i dłużnika;
 3. wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować;
 4. określenie sposobów egzekucji;
 5. podpis wierzyciela;
 6. dodatkowe informacje.

Przykład - wypełnionego wniosku

13 lipca 2016


Ad. 1. wskazanie komornika, do którego jest składany wniosek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk Kancelaria IX w Warszawie

13 lipca 2016


Ad. 2. Oznaczenie wierzyciela i dłużnika

 • imię, nazwisko / nazwa firmy;
 • miejsce zamieszkania / siedziba;
 • numery identyfikacyjne  - numer PESEL/NIP/KRS/REGON,

Przykład oznaczenia wierzyciela i dłużnika we wniosku egzekucyjnym:

 • gdy dłużnik - jest osobą fizyczną

  Wierzyciel: Jan Nowak
  zam. ul. Koło 3, 00-000 Warszawa
  PESEL 70000000000, NIP 5000000

  Dłużnik: Adam Kowalski
  zam. ul. Kwadrat 6, 00-000 Warszawa
  PESEL 800000000, NIP 5000001
 • gdy dłużnik - jest osobą prawną (firma)

  Wierzyciel: ABCDEFGHI Wierzyciel Sp. z o. o.
  siedziba: ul. Trójkątna 6, 00-000 Warszawa
  NIP 5000001 REGON 1000000000 KRS 000000001

  Dłużnik: GHRTERRTWE Dłużnik Sp. z o. o.
  siedziba: ul. Sześcian 9, 00-000 Warszawa
  NIP 5000002 REGON 2000000000 KRS 000000002

Podanie wszystkich danych identyfikacyjnych tj. PESEL/NIP/KRS/REGON itd. nie jest obowiązkowe, ale zwiększa możliwości komornika.

13 lipca 2016


Ad.3. Świadczenie

Wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować dla wierzyciela
np.świadczenie pieniężne - zasądzona przez Sąd należność -  kwota wraz odsetkami  wskazanymi w tytule wykonawczym, kosztami procesu, klauzuli, etc.

13 lipca 2016


Ad. 4. Sposoby egzekucji

Wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym wskazać sposoby egzekucji -  to jest wskazać  do jakich składników majątku dłużnika komornik powinien skierować egzekucję.

Wierzyciel jest uprawniony do żądania przeprowadzenia egzekucji z następujących sposobów:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • rachunków bankowych;
 • wierzytelności;
 • ruchomości;
 • nieruchomości;
 • innych praw majątkowych.


Zalecane jest wskazanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów.

W celu podniesienia skuteczności egzekucji wierzyciel powinien udzielić informacji komornikowi dot. majątku dłużnika (np. nr. rachunku bankowego, adres nieruchomości itp.).

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika to może zgodnie z przepisem art. 801² kodeksu postępowania cywilnego zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Kancelaria Komornika posiada dostęp do systemów takich jak: Systemu Bankowego OGNIVO, Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (ekw), Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), Elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, oraz niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 

27 marca 2019


Ad. 5 Podpis wierzyciela


Pod wnioskiem egzekucyjnym należy złożyć odręczny podpis.

    W przypadku gdy wierzycielem jest:

 • osoba prawna - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS;

 • wspólnota mieszkaniowa - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z uchwałą wspólnoty (załączyć do wniosku oryginał uchwały powołującej zarząd lub jej odpis poświadczony przez notariusza).

13 lipca 2016


Ad. 6. Dodatkowe informacje

Komornik Warszawa Mokotów ma prawo na wniosek wierzyciela zgodnie z przepisem art. 10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, prowadzić egzekucję na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika w celu podniesienia skuteczności/zasięgu egzekucji, o treści:

„Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 2018r. o komornikach sądowych “.

Dla prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości (mieszkania, domu, działki, garażu, etc.) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej położonych na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów właściwy jest  – Komornik Sądowy dla Warszawy Mokotowa Aneta Jończyk.

27 marca 2019