Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk Kancelaria nr IX w Warszawie

Jak złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji i odzyskać należne świadczenie?

13 lipca 2016

Wierzyciel chcąc wyegzekwować swoje należności przez Komornika powinien złożyć WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI załączając TYTUŁ WYKONAWCZY.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.


TYTUŁ EGZEKUCYJNY + KLAUZULA WYKONALNOŚCI = TYTUŁ WYKONAWCZY

Tytuł egzekucyjny
Tytułem egzekucyjnym zgodnie z przepisem art 777 kodeksu postępowania jest m. in.: orzeczenie (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) sądu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej oraz akty notarialne opisane w art 777 § 1 pkt 4-6 etc.

Klauzula wykonalności – (uprawnienie do przeprowadzenia egzekucji).
Klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd. Sąd umieszcza klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym (wyroku, postanowieniu, nakazie zapłaty etc.).Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności powinna mieć następujące brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ..... 20..... r. Sąd ..... w ...../Referendarz sądowy w Sądzie ... w ..... stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ..... oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.